Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 11 năm 2021

Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của Rydow, bao gồm vi.rydow.info và các ứng dụng di động, được cung cấp bởi Rydow.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA RYDOW, VÌ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN.

Để biết thông tin về cách Rydow thu thập, sử dụng và chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi . Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, việc bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các hoạt động xử lý được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi theo luật của khu vực tài phán của bạn.

1. Quy tắc và định nghĩa chung

1.1 Nếu bạn chọn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của Rydow hiển thị hoặc được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ này, bao gồm vi.rydow.info, các trang điện tử và ứng dụng di động của Rydow và bất kỳ tính năng nào của trang, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nguồn cấp dữ liệu RSS, API và phần mềm (như được định nghĩa bên dưới) và các nội dung tải xuống khác (gọi chung là “dịch vụ”), bạn sẽ đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản dịch vụ này giữa bạn và Rydow.

1.2 Chúng tôi có thể thay đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn về sự thay đổi bằng văn bản (bao gồm bằng thư điện tử hoặc bằng cách cập nhật ngày ở trên phần “ngày cập nhật lần cuối”). Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản dịch vụ này trước mỗi lần sử dụng trang.

1.3 NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY HOẶC BẤT KỲ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI NÀO KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN, BẠN CÓ THỂ (i) HỦY TÀI KHOẢN CỦA BẠN (XEM MỤC 10.1 VỀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ) VÀ/ HOẶC (ii) NGỪNG SỬ DỤNG CỦA CÁC DỊCH VỤ. VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY BÂY GIỜ HOẶC SAU KHI ĐĂNG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ ĐÃ CẬP NHẬT, SẼ CHỈ ĐỊNH BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ, THAY ĐỔI HOẶC SỬA ĐỔI NÀY.

1.4 Chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với các tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần hoặc tất cả các Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

1.5 Được tiếp xúc với quảng cáo là một điều kiện để truy cập dịch vụ.

2. Nội dung trên dịch vụ

2.1 Nội dung của các dịch vụ, bao gồm cả trang điện tử, được dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các tài liệu được xuất bản hoặc có sẵn trên dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, hình ảnh, minh họa, thiết kế, đoạn âm thanh, video clip, “giao diện”, siêu dữ liệu, dữ liệu hoặc tổng hợp, tất cả còn được gọi là ” Nội dung “) được bảo vệ bởi bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Rydow hoặc bên được ghi nhận là nhà cung cấp nội dung. Rydow cũng sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, biên soạn và nâng cao nội dung như vậy (“sắp xếp”). Bạn sẽ tuân theo tất cả các thông báo, thông tin hoặc hạn chế về bản quyền bổ sung có trong bất kỳ nội dung nào được truy cập thông qua dịch vụ.

2.2 Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền cơ sở dữ liệu, quyền đặc biệt và các quyền sở hữu hoặc trí tuệ khác theo luật pháp Việt Nam và quốc tế. Bạn không được phép sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tái sản xuất (ngoại trừ được quy định trong phần 2.3 của Điều khoản dịch vụ này), tạo tác phẩm mới từ, phân phối, biểu diễn, trưng bày (bao gồm cả việc đóng khung và liên kết nội tuyến), thông báo với công chúng hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, bất kỳ nội dung nào (hoặc bố trí của nó) hoặc dịch vụ (bao gồm cả phần mềm) toàn bộ hoặc một phần.

2.3 Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép nội dung và các mục có thể tải xuống khác được hiển thị trên dịch vụ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, miễn là bạn duy trì tất cả bản quyền và các thông báo khác có trong đó. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân đều bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản từ bộ phận quyền và quyền của Rydow, hoặc chủ sở hữu bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền có trong nội dung.

2.4 Một số nội dung nhất định được cung cấp bởi bên thứ 3, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào như vậy, hoặc trong việc truyền tải hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó.

3. Nội dung do người dùng sáng tạo: Đăng ký bao gồm ý kiến, đánh giá của người đọc và nhiều hơn thế

3.1 Nếu bạn tải lên, đăng hoặc gửi bất kỳ nội dung nào trên dịch vụ, bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bạn có tất cả các quyền hợp pháp cần thiết để tải lên, đăng hoặc gửi nội dung đó và nó sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ người nào. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên dịch vụ bất kỳ tài liệu nào mang tính chất bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm, lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác. Bạn không được mạo danh bất kỳ ai khác hoặc nói cách khác là xuyên tạc danh tính, đơn vị liên kết hoặc trạng thái của bạn. Bạn đồng ý không cung cấp thông tin quan trọng và gây hiểu lầm một cách cố ý và có ý định lừa đảo. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên dịch vụ bất kỳ phần mềm độc hại, vi rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại khác hoặc các tệp lên dịch vụ. Bạn không được sử dụng các phương tiện tự động để tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên,

Hãy lịch sự. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đe dọa hoặc bằng lời nói lạm dụng các thành viên khác, sử dụng ngôn ngữ phỉ báng hoặc cố tình làm gián đoạn cuộc thảo luận bằng các tin nhắn lặp đi lặp lại, tin nhắn vô nghĩa hoặc “thư rác”.

Sử dụng ngôn ngữ tôn trọng. Giống như bất kỳ cộng đồng nào, cuộc trò chuyện trực tuyến chỉ phát triển khi các thành viên của chúng tôi cảm thấy được chào đón và an toàn. Bạn đồng ý không sử dụng ngôn ngữ lạm dụng hoặc phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, sở thích tình dục, tuổi tác, khu vực, khuyết tật, v.v. Lời nói căm thù dưới bất kỳ hình thức nào là cơ sở để đình chỉ ngay lập tức và vĩnh viễn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ.

Tranh luận, nhưng đừng tấn công. Trong một cộng đồng đầy đủ các quan điểm và sở thích, mọi người luôn không đồng ý với nhau. Rydow khuyến khích các cuộc thảo luận tích cực và hoan nghênh các cuộc tranh luận sôi nổi về dịch vụ, nhưng các cuộc tấn công cá nhân là hành vi vi phạm trực tiếp các Điều khoản dịch vụ này và là cơ sở để đình chỉ ngay lập tức và vĩnh viễn quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ.

3.2 Các dịch vụ sẽ chỉ được sử dụng theo cách phi thương mại. Nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của Rydow, bạn sẽ không được phân phối hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào có chứa bất kỳ hoạt động gây quỹ, quảng cáo hoặc gạ gẫm hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Bạn không được sử dụng tất cả hoặc một phần của dịch vụ để thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin người dùng nào cho bất kỳ mục đích nào không được các Điều khoản dịch vụ này cho phép rõ ràng.

3.3 Bạn thừa nhận rằng bất kỳ đệ trình nào mà bạn thực hiện đối với dịch vụ (tức là nội dung do người dùng tạo bao gồm nhưng không giới hạn ở: nhận xét, thông báo trên diễn đàn, bài đánh giá, văn bản, video, âm thanh và hình ảnh, cũng như mã máy tính và ứng dụng) có thể được Rydow chỉnh sửa, xóa bỏ, sửa đổi, xuất bản, truyền và hiển thị và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có trong việc thay đổi hoặc thay đổi tài liệu theo cách mà bạn không đồng ý. Các nội dung gửi đến dịch vụ cũng có thể được đưa vào nguồn cấp dữ liệu RSS và API của chúng tôi và có sẵn để xuất bản lại thông qua các định dạng khác.

3.4 Bạn cấp cho Rydow giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại cho các bài nộp, bao gồm nhưng không giới hạn quyền cho Rydow hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà Rydow chỉ định, sử dụng, sao chép, truyền tải, trích dẫn, xuất bản, phân phối, hiển thị công khai, trình diễn công khai, giao tiếp với công chúng, tạo ra các tác phẩm phái sinh của, máy chủ lưu trữ, lập chỉ mục, bộ nhớ cache, thẻ, mã hóa, sửa đổi và điều chỉnh (bao gồm nhưng không giới hạn quyền điều chỉnh để phát trực tuyến, tải xuống, phát sóng, di động, kỹ thuật số, hình thu nhỏ, quét hoặc các công nghệ khác) dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển, bất kỳ Nội dung nào do bạn đăng trên hoặc lên dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của Rydow, bao gồm bất kỳ nội dung nào được đăng trên hoặc lên dịch vụ thông qua một phần ba buổi tiệc.

3.5 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các Đệ trình của bạn. Tuy nhiên, mặc dù Rydow không và không thể xem xét mọi nội dung gửi và không chịu trách nhiệm về nội dung của những thông báo này, Rydow có quyền xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa nội dung gửi mà theo quyết định riêng của mình, cho là lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, vi phạm luật bản quyền hoặc nhãn hiệu, vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc không thể chấp nhận được.

3.6 Bằng cách thực hiện một đệ trình, bạn đồng ý với việc hiển thị và xuất bản nó trên trang điện tử và trong dịch vụ cũng như cho các mục đích sử dụng quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến có liên quan.

4. Cấm sử dụng dịch vụ

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng hoặc cố gắng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba. Bạn không được sử dụng dịch vụ vi phạm luật hiện hành hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc các quyền sở hữu hoặc pháp lý khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng (hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ nỗ lực của bất kỳ ai khác) để phá vỡ, đảo ngược thiết kế, giải mã, hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào Dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Rydow, bạn sẽ không:

(i) truy cập bất kỳ phần nào của dịch vụ, Nội dung, dữ liệu hoặc thông tin mà bạn không có quyền hoặc ủy quyền để truy cập hoặc Rydow đã thu hồi quyền truy cập của bạn;

(ii) sử dụng robot, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh, dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để khai thác dữ liệu hoặc thu thập nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ dịch vụ hoặc truy cập hoặc thu thập nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ dịch vụ bằng cách sử dụng các phương tiện tự động;

 • (iii) sử dụng dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để phá vỡ bất kỳ hạn chế, điều kiện hoặc biện pháp công nghệ nào kiểm soát quyền truy cập vào dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm ghi đè bất kỳ tính năng bảo mật nào hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ bất kỳ quyền truy cập nào kiểm soát hoặc giới hạn sử dụng của dịch vụ;
 • (iv) bộ nhớ cache hoặc lưu trữ nội dung (ngoại trừ việc một công cụ tìm kiếm công cộng sử dụng trình thu thập thông tin để tạo chỉ số tìm kiếm);
 • (v) thực hiện hành động gây ra tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên mạng hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi; và
 • (vi) làm bất kỳ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc thay đổi chức năng hoặc hình thức của dịch vụ, bao gồm cả việc trình bày quảng cáo.

Tham gia vào việc sử dụng dịch vụ bị cấm có thể dẫn đến các hình phạt dân sự, hình sự và/ hoặc hành chính, phạt tiền hoặc trừng phạt đối với người dùng và những người hỗ trợ người dùng.

5. Tuyên bố và bảo đảm; sự bồi thường; giới hạn nợ phải trả

5.1 Bạn tuyên bố, bảo đảm và giao ước (a) rằng không có bất kỳ tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào được gửi qua tài khoản của bạn sẽ (i) vi phạm, đạo văn hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác; hoặc (ii) chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp khác; (b) rằng bạn ít nhất mười ba tuổi nếu bạn; và (c) nếu bạn dưới mười tám tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã đọc các Điều khoản Dịch vụ này và đồng ý với chúng cũng như việc bạn sử dụng dịch vụ. Theo đây, bạn bồi thường, bảo vệ và giữ Rydow vô hại với tất cả các viên chức, giám đốc, chủ sở hữu, đại lý, nhà cung cấp thông tin, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) chống lại bất kỳ tất cả trách nhiệm pháp lý và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, do các Bên được bồi thường chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ: (i) bất kỳ vi phạm nào của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của bạn các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tuyên bố, bảo đảm và giao ước nêu trên; hoặc (ii) sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy. Rydow bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường.

5.2 Rydow không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối thông qua Dịch vụ bởi bất kỳ người dùng, nhà cung cấp thông tin hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Rydow sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác do tương tác của người dùng với những người dùng khác. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bất kỳ ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ hoặc thông tin nào như vậy sẽ là rủi ro duy nhất của bạn. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÂN PHỐI TRÊN MỘT CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM BẢO ĐẢM NHẸ NHÀNG MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG KHI CHÚNG TÔI THỬ CÁCH TỐT NHẤT CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ LUÔN SN SÀNG, CẬP NHẬT VÀ ĐÚNG, KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CÓ THỂ CÓ SỰ TRÌ HOÃN, SỰ CỐ GẮNG, SỰ CỐ GẮNG VÀ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ. BẠN KHÔNG NÊN TIN CẬY NỘI DUNG LÀ ĐỐI TƯỢNG CHO, NÓ CÓ THỂ THAY THẾ, CHUYÊN NGHIỆP TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TÀI CHÍNH, THUẾ HOẶC Y TẾ. NẾU BẠN CÓ BẤT CỨ QUAN TÂM HOẶC CÂU HỎI NÀO VỀ SỨC KHỎE CỦA BẠN HOẶC NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ, BẠN LUÔN NÊN TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ Y TẾ HOẶC CHUYÊN NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHÁC. TRƯỚC KHI THỰC HIỆN MUA BÁN BẤT CỨ AN NINH HOẶC ĐẦU TƯ NÀO, BẠN ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN VỚI MÔI GIỚI HOẶC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH KHÁC ĐỂ XÁC MINH GIÁ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TRỞ LÊN, HOẶC KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ, NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB SẼ ĐƯỢC XEM LÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ MÔI GIỚI HOẶC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ KHÔNG ĐƯA RA LỜI TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOẶC KHUYẾN NGHỊ MỘT SẢN PHẨM KHÁC. BẠN SAU ĐÂY CẢM ƠN RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

5.3 TRONG KHÔNG SỰ KIỆN SẼ KHÔNG CÓ Y, NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA NÓ VÀ CỔ ĐÔNG TÔN TRỌNG CỦA HỌ, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NHÀ QUẢNG CÁO, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP (“CÁC BÊN RYDOW”) CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (TRỌN ĐỜI HOẶC BAO GIỜ) ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, NỘP ĐƠN HOẶC NỘI DUNG CHO CÁC THIỆT HẠI ĐÚNG, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, BỒI THƯỜNG HOẶC MIỄN TRỪ , BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TIẾT KIỆM, MẤT TIỀN LÃI HOẶC MẤT HÀNG HOẶC LOẠI TRỪ THIỆT HẠI”). CÁC GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC CẢM ƠN ĐƯỢC DỰA TRÊN TRÁCH NHIỆM, KHAI THÁC, HỢP ĐỒNG HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGAY CẢ NẾU BẤT KỲ BÊN NÀO ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG HOẶC CÓ THỂ CÓ BẤT KỲ TRONG NHỮNG THIỆT HẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ BẢO VỆ BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI NÀO CỦA MỘT MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA MỘT BIỆN PHÁP CÓ GIỚI HẠN. NẾU BẤT CỨ QUYỀN NĂNG ÁP DỤNG NÀO GIỮ BẤT KỲ KHOẢN NÀO TRONG MỤC NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THUỘC, THÌ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BÊN NÀO SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở ĐẦY ĐỦ HẠN CHẾ CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

6. Đăng ký và bảo mật

6.1 Là một phần của quá trình đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn sẽ tạo thông tin đăng nhập bằng cách chọn mật khẩu và cung cấp địa chỉ thư điện tử hoặc bằng cách liên kết tài khoản khác, chẳng hạn như tài khoản Apple, Facebook hoặc Google của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký nhất định, thông tin này phải chính xác và được cập nhật.

Mỗi đăng ký chỉ dành cho một người dùng duy nhất. Bạn không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập đăng ký của mình hoặc cung cấp thông tin đăng nhập của bạn cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể hủy bỏ hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu bạn chia sẻ thông tin xác thực đăng nhập của mình. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn, mà bạn sẽ không phải tiết lộ cho bất kỳ đại diện hoặc đại lý nào của Rydow. Bạn không được (i) chọn hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của người khác với ý định mạo danh người đó; (ii) sử dụng thông tin đăng nhập mà người khác có quyền mà không có sự cho phép của người đó; hoặc (iii) sử dụng thông tin đăng nhập mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, cho là xúc phạm. Việc không tuân thủ những điều đã đề cập ở trên sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản dịch vụ này, có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức.

Bạn đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi dưới dạng điện tử tới địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về các thông tin liên lạc đó bằng văn bản. Bạn đồng ý rằng bạn có khả năng lưu trữ các thông tin liên lạc điện tử như vậy sao cho chúng vẫn có thể truy cập được đối với bạn ở dạng không thay đổi.

6.2 Vui lòng thông báo cho [email protected]dow.info về (các) việc sử dụng trái phép đã biết hoặc bị nghi ngờ đối với tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật đã biết hoặc bị nghi ngờ nào, bao gồm mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn.

6.3 Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn sử dụng, đăng ký hoặc đăng ký vào bất kỳ phần nào của dịch vụ, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem xét và đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này trước khi bạn sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc yêu cầu họ hoàn thành việc mua gói và/ hoặc đăng ký thay mặt bạn.

6.4 Bạn chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng hoặc hoạt động trên tài khoản của mình với Rydow, bao gồm cả việc sử dụng tài khoản của bất kỳ bên thứ ba nào được bạn ủy quyền sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác có thể là căn cứ để chấm dứt tài khoản của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

6.5 Nếu quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc thông qua bên thứ ba (ví dụ: chủ lao động của bạn hoặc tổ chức giáo dục mà bạn đang là sinh viên) (mỗi người, một “khách hàng”), thì khách hàng có thể đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dịch vụ và phân biệt bạn với những người đăng ký khác (chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ email hoặc tên của bạn).

7. Phí và thanh toán

Chúng tôi bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để tính phí truy cập vào các phần của dịch vụ hoặc dịch vụ nói chung. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí khi truy cập dịch vụ trừ khi chúng tôi có được thỏa thuận trước của bạn về việc thanh toán các khoản phí đó. Do đó, nếu bất kỳ lúc nào chúng tôi yêu cầu một khoản phí cho các phần của dịch vụ hiện đang miễn phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các khoản phí đó. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào (xem phần 10.1 về việc chấm dứt dịch vụ). Tất cả các khoản phí mới, nếu có, sẽ được đăng nổi bật trên trang điện tử và ở các vị trí thích hợp khác trên dịch vụ. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh qua tài khoản của mình theo tỷ giá có hiệu lực trong thời hạn thanh toán mà các khoản phí và lệ phí đó phát sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản phí cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số nào được cung cấp để bán thông qua dịch vụ bởi chúng tôi hoặc bởi bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ do bạn lập hóa đơn và thanh toán. Bạn sẽ thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thông qua tài khoản của mình.

8. Nội dung bên thứ 3 và liên kế với các trang của bên thứ 3

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web, tài nguyên và nhà quảng cáo của bên thứ ba (gọi chung là “nội dung được liên kết”). Rydow không kiểm soát, xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc nhận trách nhiệm về bất kỳ nội dung được liên kết nào. Bởi vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các tài nguyên bên ngoài này, hoặc nội dung của chúng hoặc các thực tiễn về quyền riêng tư, bạn nên hướng bất kỳ mối quan tâm nào về bất kỳ nội dung được liên kết nào đến trang điện tử đó.

9. Giấy phép phần mềm

Bạn sẽ không có quyền đối với phần mềm độc quyền và tài liệu liên quan, hoặc bất kỳ cải tiến hoặc sửa đổi nào đối với phần mềm đó, được cung cấp cho bạn để truy cập dịch vụ (“phần mềm”). Bạn không được cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ giấy phép nào do Rydow cấp và bất kỳ nỗ lực nào nhằm tái cấp phép, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng đó sẽ vô hiệu. Bạn chỉ có thể tạo một bản sao của phần mềm đó cho mục đích lưu trữ. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, thiết kế đối chiếu hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ Phần mềm.

10. Chấm dứt tài khoản của bạn

10.1 Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Việc chấm dứt các sản phẩm kỹ thuật số trả phí sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách hủy và hoàn lại tiền cho sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi.

10.2 Rydow có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm hoặc chuyển nhượng các điều khoản dịch vụ này.

10.3 Các quy định của Điều khoản dịch vụ này sẽ có hiệu lực sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ.

11. Luật điều chỉnh; quyền hạn; các hành động

11.1 Các Điều khoản dịch vụ này đã được thực hiện và sẽ được hiểu và thực thi theo luật pháp của Việt Nam như một thỏa thuận được thực hiện hoàn toàn tại đó mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật và các Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng (nếu có).

11.2 Bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc các Điều khoản dịch vụ này phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ khiếu nại nào của bạn có thể phát sinh liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này sẽ được bồi thường bằng thiệt hại bằng tiền và bạn sẽ không có quyền được hưởng lệnh trừng phạt hoặc các biện pháp giảm nhẹ công bằng khác.

11.3 BẠN PHẢI ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ MANG LẠI TRANH CHẤP ĐỐI VỚI BÊN KHÁC Ở MỘT NĂNG LỰC CÁ NHÂN, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN HOẶC THÀNH VIÊN LỚP TRONG BẤT KỲ TỔ CHỨC HAY ĐẠI DIỆN NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MỘT HÀNH VI. Tuy nhiên, không có điều gì trong đoạn 11.3 này hạn chế quyền của bạn hoặc Rydow trong việc khởi kiện lẫn nhau với tư cách là nguyên đơn cá nhân.

12. Mệnh lệnh

12.1 Các Điều khoản dịch vụ này đã được lập và sẽ được hiểu và thực thi theo luật Việt Nam. Bất kỳ hành động nào để thực thi các Điều khoản dịch vụ này sẽ được đưa ra tòa án đặt tại nơi Rydow chỉ định.

12.2 Không có nội dung nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ phủ đầu những lời hứa được đưa ra trong Chính sách bảo mật của chúng tôi .

12.3 Thư từ sẽ được gửi đến [email protected]/.

12.4 Bạn đồng ý báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ nào cho Rydow ngay sau khi bạn biết về chúng. Trong trường hợp bạn có khiếu nại về vi phạm bản quyền đối với tài liệu có trong dịch vụ, vui lòng thông báo cho [email protected]/. (Vui lòng chuyển tất cả các câu hỏi chung đến [email protected]/)

12.5 Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này hoặc phản hồi vi phạm của bạn hoặc các bên khác sẽ không theo bất kỳ cách nào cấu thành việc chúng tôi từ bỏ quyền thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản dịch vụ này hoặc để hành động sau đó đối với các vi phạm tương tự.

12.6 Nếu một điều khoản trong các Điều khoản dịch vụ này không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh ý định của các bên càng gần càng tốt, và điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn còn nguyên hiệu lực.

12.7 Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau bằng văn bản cho đại lý bản quyền của Rydow. Thông báo phải bao gồm TẤT CẢ những điều sau:

 • chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
 • mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên trang: địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của bạn và tất cả các thông tin khác đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn;
 • một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 • một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào bạn đã tải lên, đăng hoặc gửi đến dịch vụ Rydow, sau đó đã bị xóa khỏi dịch vụ Rydow hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa, xóa hoặc vô hiệu hóa không đúng cách, vui lòng cung cấp thông báo phản đối sau cho Rydow:

 • chữ ký thực hoặc điện tử của bạn.
 • mô tả về các tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tại đó tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào nó đã bị vô hiệu hóa.
 • một tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu cần xóa hoặc vô hiệu hóa.
 • tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn và tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của tòa án đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ và rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người đã cung cấp thông báo về cáo buộc vi phạm.
Đội ngũ Rydow tại Việt Nam

So sánh danh sách

So sánh